Výrok rozhodnutia :

JUST Credit, j. s. a.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-178-480 k č.sp.: NBS1-000-039-236

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti JUST Credit, j.s.a., so sídlom Konventná 5, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 055 809, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sja, vložka č.: 61/B podľa § 20 a § 20a zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov.