Výrok rozhodnutia :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-019-400 k č.sp.: NBS1-000-005-044

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom: Dostojevského rad 4, Bratislava 815 74, IČO: 00 151 700 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.: ODT – 10621/2014-2 zo dňa 1. decembra 2014 tak, že ho rozširuje o sektor prijímania vkladov a o sektor kapitálového trhu.