Výrok rozhodnutia : Poisťovňa Poštovej banky, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9737/2014-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) zákona o poisťovníctve spoločnosti Poisťovňa Poštovej banky, a. s., IČO: 31 405 410, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, na voľbu osoby - Ing. Peter Brudňák, rodné číslo: xxxx, trvalý pobyt: Rovinka 427, 900 41 Rovinka - za člena predstavenstva spoločnosti Poisťovňa Poštovej banky, a. s.