Výrok rozhodnutia :

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-202-686 k č.sp.: NBS1-000-038-550

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oslobodzuje spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, ako poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet rozhodnutého pre vyhradené rozhranie od povinnosti zaviesť mechanizmus pre prípad nepredvídaných udalostí podľa článku 33 ods. 6 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy.