Výrok rozhodnutia :

Pro Partners Holding, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-216-033 k č.sp.: NBS1-000-046-410

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Pro Partners Holding, a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 257 521 podľa ustanovenia článku 20 (2) a (3) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 31. decembra 2019 vypracovaný ako jeden dokument podľa ustanovení článku 6 nariadenia o prospekte pre dlhopisy spoločnosti Pro Partners Holding, a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 257 521 s názvom Dlhopisy Pro Partners Holding VI v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov 40 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 eur, s identifikačným kódom ISIN SK4000016580, s výnosom stanoveným pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,10 % p. a., s dňom vydania 9. januára 2020 a so splatnosťou 9. januára 2025. Prospekt cenného papiera zo dňa 31. decembra 2019 je prílohou tohto rozhodnutia.