Výrok rozhodnutia : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : NBS1-000-030-878

Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „zákon o dohľade", „zákon o dohľade nad finančným trhom" alebo „zákon č. 747/2004 Z. z.") uskutočnila druhostupňové konanie podľa tretej časti (§ 12 až § 34a) zákona o dohľade nad finančným trhom o rozklade z 29. 3. 2018, ktorý v zákonnej lehote podala spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. [IČO: 00151653; sídlo: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3], proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-006-542, č. z. 100-000-093-825 z 13. 3. 2018, ktorým spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. bola - podľa ustanovení § 35f ods. 1 písm. a) v spojení s § 35h ods. 1 a ods. 3 zákona o dohľade - uložená pokuta 31 000 eur (slovom: tridsaťjedentisíc eur), a to za porušenia povinností (nedostatky) v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ktoré sú uvedené a podrobne vymedzené v častiach I., II. a III. výroku prvostupňového rozhodnutia a ktorými boli porušené ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v rozhodnom znení a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení účinnom v čase vzniku porušení (nedostatkov) v činnosti spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. Pritom Banková rada Národnej banky Slovenska ako príslušný druhostupňový orgán v druhostupňovom konaní o podanom rozklade takto rozhodla:

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-006-542, č. z. 100-000-093-825 zo dňa 13. 3. 2018 m e n í  takto:

„Národná banka Slovenska - podľa ustanovení § 35f ods. 1 písm. a) v spojení s § 35h ods. 1 a 3 zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) - účastníčke konania, ktorou je spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. [IČO: 00151653; sídlo: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3; ďalej tiež len „Slovenská sporiteľňa", „dohliadaný subjekt" alebo „účastníčka konania"], ukladá pokutu v sume 28 000 eur (slovom: dvadsaťosemtisíc eur) za porušenia povinností (nedostatky) v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ktorých sa táto účastníčka konania dopustila v dňoch 16. 2. 2016, 18. 2. 2016, 7. 3. 2016 a 8. 3. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou v pobočkách účastníčky konania na základe vydaného poverenia č. OFS-1710/2016 zo dňa 15. 2. 2016 v spojení s poverením č. OFS-2426/2016 zo dňa 7. 3. 2016, a to tým, že

I. účastníčka konania porušila ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 7 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „zákon o ochrane spotrebiteľov" alebo „zákon č. 250/2007 Z. z.") v rozhodnom znení [teda v znení účinnom v čase vzniku porušení (nedostatkov)] v dňoch 16. 2. 2016, 18. 2. 2016, 7. 3. 2016 a 8. 3. 2016,

1. viacerými použitiami nekalej obchodnej praktiky podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľov v rozhodnom znení, ktorého sa účastníčka konania dopustila uvedením nepravdivej informácie spotrebiteľovi vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako sú zloženie, dostupnosť a možnosti jeho využitia, a to

   a) dňa 16. 2. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXX XXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Kollárova 20, 917 01 Trnava, tým, že účastníčka konania spotrebiteľovi (členke dohliadacieho tímu) poskytla nesprávnu informáciu o zložení a o možnostiach využitia platobného účtu so základnými funkciami podľa § 27d zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „zákon o bankách" alebo „zákon č. 483/2001 Z. z.") v rozhodnom znení, keď účastníčka konania uviedla, že internetbanking nie je súčasťou bankových služieb platobného účtu so základnými funkciami, a to aj napriek tomu, že z ustanovení § 27d ods. 19 písm. c) zákona o bankách v spojení s § 1 písm. b) bodom 3b vyhlášky Ministerstva financií SR č. 42/2016 Z. z. o platobnom účte so základnými funkciami (ďalej tiež len „vyhláška č. 42/2016 Z. z.") je jednoznačne zrejmé, že internetbanking tvorí súčasť bankových služieb platobného účtu so základnými funkciami, čím táto nekalá obchodná praktika mohla zapríčiniť, že v dôsledku uvedenia nepravdivej informácie by sa spotrebiteľ rozhodol nepodať žiadosť o zriadenie platobného účtu so základnými funkciami u účastníčky konania, prípadne ani v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky;

   b) dňa 18. 2. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXX XXXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, tým, že účastníčka konania spotrebiteľovi (členke dohliadacieho tímu) poskytla nesprávnu informáciu o možnostiach využitia základného bankového produktu podľa ustanovenia § 27c zákona o bankách v rozhodnom znení, keď účastníčka konania uviedla, že v rámci poskytovania základného bankového produktu, v prípade pripísania sumy vyššej ako 400 eur mesačne na základný bankový produkt, dôjde k jeho automatickej zmene na spoplatnený účet, a to aj napriek tomu, že - v zmysle § 27c ods. 6 zákona o bankách v rozhodnom znení - súčet súm platobných operácií pripísaných na platobný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku v rámci poskytovania základného bankového produktu nesmie byť vyšší ako 5 600 eur, čím táto nekalá obchodná praktika mohla zapríčiniť, že v dôsledku poskytnutia nepravdivej informácie by sa spotrebiteľ rozhodol nepodať žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu u účastníčky konania, prípadne ani v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky;

   c) dňa 18. 2. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXX XXXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Kazanská 25, 821 06 Bratislava tým, že účastníčka konania spotrebiteľovi (členke dohliadacieho tímu) poskytla nesprávne informácie o dostupnosti základného bankového produktu podľa ustanovenia § 27c zákona o bankách v rozhodnom znení a platobného účtu so základnými funkciami podľa ustanovenia § 27d zákona o bankách v rozhodnom znení, keď účastníčka konania nesprávne uviedla, že základný bankový produkt a platobný účet so základnými funkciami sú účty, na ktoré môžu byť poukazované len dôchodky, čím táto nekalá obchodná praktika mohla zapríčiniť, že v dôsledku nepravdivej informácie spotrebiteľ, ktorý nie je poberateľom dôchodku, by sa rozhodol nepodať žiadosť o zriadenie platobného účtu so základnými funkciami alebo žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu u účastníčky konania, prípadne ani v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky;

2. použitím nekalej obchodnej praktiky podľa ustanovenia § 8 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľov v rozhodnom znení, ktorého sa účastníčka konania dopustila dňa 7. 3. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXX XXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici 29. augusta 34, 974 01 Banská Bystrica, a to tým, že účastníčka konania spotrebiteľovi (členke dohliadacieho tímu) poskytla nejasným spôsobom podstatnú informáciu o podmienke poskytnutia základného bankového produktu podľa § 27c ods. 1 písm. d) zákona o bankách v rozhodnom znení, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje na to, aby urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, keď účastníčka konania uviedla, že príjem spotrebiteľa musí byť menší ako 400 eur, pričom neuviedla, že pre splnenie podmienky na poskytnutie bankových služieb v rozsahu základného bankového produktu spotrebiteľovi je - podľa § 27c ods. 1 písm. d) zákona o bankách v rozhodnom znení - podmienkou, že spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 400 eur, čím táto nekalá obchodná praktika mohla zapríčiniť, že v dôsledku nejasného podania tejto informácie by sa spotrebiteľ rozhodol nepodať žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu u účastníčky konania, prípadne ani v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky;

II. účastníčka konania viackrát porušila povinnosť uloženú ustanovením § 27c ods. 16 zákona o bankách v rozhodnom znení, ktorého sa účastníčka konania dopustila tým, že na základe žiadosti spotrebiteľa neposkytla spotrebiteľovi (jednotlivým členkám dohliadacieho tímu) informácie v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu v rozsahu údajov podľa ustanovenia § 27c ods. 17 zákona o bankách v rozhodnom znení, a to

   a) dňa 16. 2. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXX XXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Vajanského 24, 917 01 Trnava;

   b) dňa 18. 2. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXX XXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Nevädzová 6, 821 01 Bratislava;

   c) dňa 7. 3. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXXX XXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici 29. augusta 34, 974 01 Banská Bystrica;

   d) dňa 8. 3. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXX XXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Mierová 271, 072 22 Strážske;

III. účastníčka konania porušila povinnosť uloženú ustanovením § 27d ods. 23 zákona o bankách v rozhodnom znení, ktorého sa účastníčka konania dopustila tým, že na základe žiadosti spotrebiteľa (členky dohliadacieho tímu) neposkytla spotrebiteľovi informácie v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu v rozsahu údajov podľa ustanovenia § 27d ods. 24 zákona o bankách v rozhodnom znení, a to dňa 16. 2. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXX XXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Kollárova 20, 917 01 Trnava.

Účastníčka konania (Slovenská sporiteľňa, a.s.) je povinná uloženú pokutu v sume 28 000 eur, ktorej výnos je príjmom štátneho rozpočtu SR, zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na príslušný účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici.

Zároveň Banková rada Národnej banky Slovenska rozklad zo dňa 29. 3. 2018, ktorý ako účastníčka konania podala spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. [IČO: 00151653; sídlo: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3] proti prvostupňovému rozhodnutiu NBS, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-006-542, č. z. 100-000-093-825 z 13. 3. 2018, vo zvyšku  zamieta.".

Znenie celého výroku a odôvodnenia rozhodnutia je v prílohe.
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/NBS1-000-030-878.pdf

Výrok rozhodnutia v I. stupni.
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/NBS1-000-006-542.pdf