Výrok rozhodnutia :

MH Life, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-264-170 k č.sp.: NBS1-000-055-030

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti MH Life, s. r. o., so sídlom: Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 353 366 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.