Výrok rozhodnutia :

SIMA Finance s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-037-239 k č.sp.: NBS1-000-004-151

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) u k l a d á podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti SIMA Finance s. r. o., IČO: 44 267 291, Revúcka 2, 821 08 Bratislava, pokutu 500 eur (slovom: päťsto eur) za porušenie § 18 ods. 11 prvej vety v spojení s ustanoveniami § 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 7 a § 22 ods. 2 tretej vety zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť SIMA Finance s. r. o. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu (konateľa) spoločnosti, ktorá je aj odborným garantom spoločnosti SIMA Finance s. r. o., nesplnila povinnosť absolvovať každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a následne po uplynutí tejto lehoty, v období od 26.11.2015 do 12.8.2016, nespĺňala požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v uvedenom sektore.