Výrok rozhodnutia : REALITY GOLD - Bratislava, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-1903/2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti REALITY GOLD - Bratislava, s.r.o. so sídlom Pribišova 3173/6, 841 05 Bratislava, IČO: 35 816 821 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.