Výrok rozhodnutia :

Bánoczay Roman, Ing.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-012-748 k č.sp.: NBS1-000-001-139

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ing. Romanovi Bánoczayovi, r.č. : XXXXXX, trvale bytom: Liptovská 42, 821 09 Bratislava povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.