Výrok rozhodnutia : Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-164-469 k č.sp.: NBS1-000-036-360

Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska, úsek obozretného dohľadu, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Igora Baráta za člena predstavenstva a ustanovenie do funkcie vedúceho zamestnanca.