Výrok rozhodnutia :

AXON COVIDAX a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-257-013 k č.sp.: NBS1-000-054-629

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti AXON COVIDAX a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 263 375 podľa ustanovenia článku 20 (2) a (3) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt zo dňa 20. októbra 2020 vypracovaný ako jeden dokument pre listinné prioritné akcie spoločnosti AXON COVIDAX a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 263 375 s počtom 40 000 kusov akcií, v najvyššej sume menovitých hodnôt 40 000 eur, s menovitou hodnotou jednej akcie 1 euro. Prospekt zo dňa 20. októbra 2020 je prílohou tohto rozhodnutia.