Výrok rozhodnutia : HRB Finance Group s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-7634/2012-3

Národná   banka   Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia §  38  ods.  1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá samostatnému finančnému agentovi: HRB Finance Group s. r. o., IČO: 45 417 539, Senný trh 7, 945 01 Komárno, podľa ustanovenia § 39 ods. 1  písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní opatrenie na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, a to vykonať odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, v lehote troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, v Inštitúte bankového vzdelávania NBS, n. o. a písomne informovať Národnú banku Slovenska o splnení tohto opatrenia v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, kedy mu bude doručené osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a súbežne, podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní pokutu 5000 eur  (slovom: päťtisíc eur) za porušenie ustanovenia § 41 ods. 10 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31.12.2011 nesplnil požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.