Výrok rozhodnutia : ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-1839-1/2013-2

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujepredchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení spoločnosti ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s, so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35 976 853 (ďalej len „doplnková dôchodková spoločnosť ING Tatry - Sympatia") na zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu s názvom „Vyvážený príspevkový d. d. f. ING Tatry -Sympatia, d.d.s., a.s." (ďalej len „štatút doplnkového dôchodkového fondu") na základe a v rozsahu žiadosti zo dňa 13. februára 2013, a to v bode C.1, bode C.2, bode D.2, bode D.3, bode I.3 a v bode K  štatútu doplnkového dôchodkového fondu.Návrh štatútu  doplnkového dôchodkového fondu v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia.

Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ING Tatry - Sympatia na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.