Výrok rozhodnutia : Poisťovňa poštovej banky a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-11752-2/2012

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. a) zákona o poisťovníctve spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 391 087 (ďalej len „J&T FINANCE GROUP, a.s.") predchádzajúci súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na spoločnosti Poisťovňa Poštovej banky, a. s.  so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava IČO: 31 405 410 (ďalej len „Poisťovňa Poštovej banky, a. s.") formou nepriameho podielu. Nadobúdaná kvalifikovaná účasť spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. na spoločnosti Poisťovňa Poštovej banky, a. s. je vo výške 82,409 %, pričom prostredníctvom svojej 100%-nej dcérskej spoločnosti J&T FINANCE, a. s. so sídlom Pobřežní č. 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502 (ďalej len „ spoločnosť J&T FINANCE, a. s.") a spoločnosti Poštová banka, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 (ďalej len „ spoločnosť Poštová banka, a. s.") nadobudne formou nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Poisťovňa Poštovej banky, a. s. 46,052% a prostredníctvom spoločnosti J&T FINANCE, a. s., spoločnosti J&T BANKA, a. s. so sídlom Pobřežní č. 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378, (ďalej len „J&T BANKA, a. s.") a spoločnosti Poštová banka, a. s. nadobudne formou nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Poisťovňa Poštovej banky, a. s. 36,357%. Celková kvalifikovaná účasť spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. na spoločnosti Poisťovňa Poštovej banky, a. s. je vo výške 88,055% formou nepriameho podielu. Národná banka Slovenska na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, určuje v súlade s ustanovením § 45 ods. 15 zákona o poisťovníctve lehotu jeden rok od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.