Výrok rozhodnutia :

AEGON, d.s.s, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-069-819 k č.sp.: NBS1-000-016-100

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 na zvolenie osoby - Gyula Horváth, narodený dňa xxxxxxxxxxxxx, trvale bytom Széchenyi tér 13, H-2112 Veresegyház, Maďarská republika, štátna príslušnosť Maďarská republika - za člena dozornej rady spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s.