Výrok rozhodnutia : ČSOB stavebná sporiteľňa, a .s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-177-693 k č.sp.: NBS1-000-037-366

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje zásady stavebného sporenia spoločnosti ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35 799 200, podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.