Výrok rozhodnutia :

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9819/2015-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 na voľbu osoby – Ing. Andrej Zaťko, dátum narodenia xxxxx, trvale bytom Holubyho 1311/38, 811 03 Bratislava – navrhovanej za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Podľa § 163 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. na voľbu člena dozornej rady lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.