Výrok rozhodnutia :

Moder Wealth Management, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-188-500 k č.sp.: NBS1-000-040-645

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Moder Wealth Management, s.r.o., so sídlom Mlynské Luhy 46, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05, IČO: 52 502 881 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.