Výrok rozhodnutia :

Payout, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-274-847 k č.sp.: NBS1-000-055-865

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e spoločnosti Payout, s.r.o., so sídlom Juraja Slottu 2718/4, 010 01 Žilina IČO: 50 487 787, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. c) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov platobnej inštitúcie na základe a v rozsahu žiadosti účastníka konania.
Národná banka Slovenska podľa § 66 ods. 5 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu tri mesiace od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.