Výrok rozhodnutia :

K Finance Life, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-021-157 k č.sp.: NBS1-000-002-127

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní spoločnosti K Finance Life, s.r.o., Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava, IČO: 43 812 554 pokutu vo výške 20 000 eur (slovom dvadsaťtisíc eur) na základe zistení nedostatkov v činnosti spoločnosti K Finance Life, s.r.o. dohľadom na mieste, vykonanom v sídle spoločnosti K Finance Life, s.r.o. v čase od 2.11.2015 do 13.11.2015 na základe písomného poverenia Národnej banky Slovenska, ktorými boli porušené: a) ustanovenie § 30 ods. 4 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť K Finance Life, s.r.o. nepredložila Národnej banke Slovenska kópiu poistnej zmluvy o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania „Poistná zmluva č. 2400749986“ (ďalej len „poistná zmluva“) uzavretú s poisťovňou Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332 do 15 dní odo dňa jej uzavretia. Poistnú zmluvu uzavrela spoločnosť K Finance Life, s.r.o. s poisťovňou Generali, a.s. 31.12.2014 s dobou trvania poistenia od 1.1.2015 na poistné obdobie jeden rok. Kópia predmetnej poistnej zmluvy bola Národnej banke Slovenska doručená dňa 13.10.2015, b) ustanovenie § 24 ods. 1 písm. d) a f) zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanovením § 36 ods. 1 a ods. 5 písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť K Finance Life, s.r.o. neviedla počas dohliadaného obdobia od 1.1.2014 do 30.9.2015 riadnym spôsobom záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii a evidenciu všetkých dokumentov súvisiacich s výkonom finančného sprostredkovania. Spoločnosť K Finance Life, s.r.o. nepredložila v rámci výkonu dohľadu na mieste doklady preukazujúce oboznamovanie podriadených finančných agentov s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na finančné sprostredkovanie, k preškoleniu podriadených finančných agentov o obsahu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinnostiach vyplývajúcich zo Smernice Vlastný program činnosti spoločnosti zameranej na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu – Smernica o implementácii zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Spoločnosti K Finance Life, s.r.o., č. 4/2011, schválená dňa 22.09.2011, účinná odo dňa 23.09.2011 (ďalej len „Smernica Vlastný program“), c) ustanovenie § 16 ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť K Finance Life, s.r.o. počas dohliadaného obdobia od 1.1.2014 do 30.9.2015 písomne neoznámila dvadsaťjeden podriadeným finančným agentom zrušenie ich zápisu v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov (ďalej aj "register") a zároveň nepožiadala týchto podriadených finančných agentov o vrátenie osvedčenia o zápise do registra, d) ustanovenie § 29 ods. 4 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že tridsaťdva zmlúv o sprostredkovaní poistenia podľa ustanovenia § 9 zákona o finančnom sprostredkovaní (ďalej len „zmluva o sprostredkovaní poistenia“), na základe ktorých vykonávalo tridsaťdva podriadených finančných agentov finančné sprostredkovanie, neobsahovali v období od 1.1.2011 do 31.12.2012 oprávnenia pre spoločnosť K Finance Life, s.r.o., ako samostatného finančného agenta v súlade s ustanovením § 29 ods. 4 zákona o finančnom sprostredkovaní, vzťahujúce sa na vykonávanie finančného sprostredkovania prostredníctvom podriadených finančných agentov. Zmluva o sprostredkovaní poistenia uzavretá s jedným podriadeným finančným agentom neobsahovala oprávnenia pre účastníka konania v súlade s ustanovením § 29 ods. 4 zákona o finančnom sprostredkovaní až do dňa zrušenia zápisu uvedeného podriadeného finančného agenta v registri (14.09.2015), e) ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 9 ods. 1, § 14 ods. 2 a § 36 ods. 1 a 5 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť K Finance Life, s.r.o. nepreukázala Národnej banke Slovenska, že v prípade jedného podriadeného finančného agenta bola zmluva o sprostredkovaní poistenia uzavretá pred podaním návrhu na jeho zápis do registra zo dňa 27.7.2015. Na zmluve o sprostredkovaní poistenia, ktorú spoločnosť K Finance Life, s.r.o. uzavrela s týmto podriadeným finančným agentom, nie je uvedený dátum podpísania zmluvy, f) ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 23 ods. 1 písm. a), § 23 ods. 4 písm. b), § 23 ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní a v spojení s ustanovením § 1 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu (ďalej len „opatrenie NBS“) tým, že spoločnosť K Finance Life, s.r.o. nemala preukázanú dôveryhodnosť ku dňu podania návrhu na zápis do registra v období od 19.2.2013 do 27.7.2015 u šiestich podriadených finančných agentov, s ktorými mala uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní poistenia, spôsobom ustanoveným zákonom o finančnom sprostredkovaní a opatrením NBS, keďže výpis z registra trestov týchto podriadených finančných agentov bol starší ako tri mesiace alebo bol predložený až po podaní návrhu na zápis do registra, g) ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanovením § 21 ods. 5, ods. 10 písm. b) bod 2. a ods. 11 písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť K Finance Life, s.r.o. nemala v období od 28.10.2015 do 25.4.2016 u jedného podriadeného finančného agenta, s ktorým mala uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní poistenia do troch mesiacov odo dňa jeho prvého zápisu do registra (t.j. do 27.10.2015) preukázané splnenie požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti spôsobom ustanoveným zákonom o finančnom sprostredkovaní, keďže kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, ktorú podriadený finančný agent predložil, nebola úradne osvedčená, h) ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 41 ods. 9 písm. a), § 21 ods. 3 písm. b) bod 1. a 2., § 21 ods. 5, ods. 11 písm. a) a c) zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že desiati podriadení finanční agenti, s ktorými mala spoločnosť K Finance Life, s.r.o. uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní poistenia nesplnili povinnosť zosúladiť svoju činnosť do 30.9.2011 s ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní vzťahujúcimi sa na stredný stupeň odbornej spôsobilosti, keďže títo podriadení finanční agenti neabsolvovali v danom termíne osobitné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a zároveň v jednom prípade podriadený finančný agent nepredložil spoločnosti K Finance Life, s.r.o. doklad o dosiahnutí vzdelania. Spoločnosť K Finance Life, s.r.o. predložila Národnej banke Slovenska dňa 10.8.2011 Čestné prehlásenie podľa ustanovenia § 41 ods. 13 zákona o finančnom sprostredkovaní, ktorým vyhlásila, že uvedení podriadení finanční agenti zosúladili výkon finančného sprostredkovania s ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní, i) ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 21 ods. 3 písm. b) bod 1., 2. a 3., § 21 ods. 5, ods. 11 písm. a), c) a d) a § 22 ods. 2 druhá veta zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že dvanásti podriadení finanční agenti, s ktorými mala spoločnosť K Finance Life, s.r.o. uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní poistenia, nesplnili prostredníctvom fyzických osôb vykonávajúcich funkciu štatutárneho orgánu povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky (t.j. najneskôr do 17.9.2015) overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti (odbornú skúšku úspešne vykonali až 19.9.2015). Zároveň z týchto podriadených finančných agentov nemal jeden podriadený finančný agent úradne osvedčený doklad o dosiahnutí vzdelania, jeden podriadený finančný agent nepredložil účastníkovi konania doklad o dosiahnutí vzdelania a jeden podriadený finančný agent neabsolvoval osobitné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a zároveň nepredložil doklad o dosiahnutí vzdelania, j) ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 41 ods. 9 písm. a), § 21 ods. 3 písm. b) bod 1. a 2., § 21 ods. 5, ods. 11 písm. a), c) a d) a § 22 ods. 2 druhá veta zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že štyria podriadení finanční agenti, s ktorými mala spoločnosť K Finance Life, s.r.o. uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní poistenia, nesplnili povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky (t.j. najneskôr do 17.9.2015) overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti (odbornú skúšku úspešne vykonali až 19.9.2015). Títo podriadení finanční agenti zároveň nezosúladili svoju činnosť do 30.09.2011 s ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní vzťahujúcimi sa na stredný stupeň odbornej spôsobilosti, keďže títo podriadení finanční agenti neabsolvovali osobitné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v danom termíne a zároveň doklad o dosiahnutí vzdelania u jedného podriadeného finančného agenta nebol úradne osvedčený. Spoločnosť K Finance Life, s.r.o. predložila Národnej banke Slovenska dňa 10.8.2011 Čestné prehlásenie podľa ustanovenia § 41 ods. 13 zákona o finančnom sprostredkovaní, ktorým vyhlásila, že títo podriadení finanční agenti zosúladili výkon finančného sprostredkovania s ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní, k) ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 16 ods. 3, § 21 ods. 3 písm. b) bod 2., § 21 ods. 5, ods. 10 písm. b) bod 2. a 3, ods. 11 písm. a), c) a d) a § 22 ods. 2 druhá veta zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že dvaja podriadení finanční agenti, s ktorými mala spoločnosť K Finance Life, s.r.o. uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní poistenia, nesplnili povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky (t.j. najneskôr do 17.9.2015) overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti (odbornú skúšku úspešne vykonali až 19.9.2015). Spoločnosť K Finance Life, s.r.o. nemala zároveň preukázané, že títo podriadení finanční agenti splnili všetky požiadavky pre základný a následne pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, keďže neabsolvovali osobitné finančné vzdelávanie do troch mesiacov odo dňa prvého zápisu do registra a následne ani do jedného roka odo dňa prvého zápisu do registra a zároveň doklad o dosiahnutí vzdelania u jedného podriadeného finančného agenta nebol úradne osvedčený. Spoločnosť K Finance Life, s.r.o., ako navrhovateľ zároveň bez zbytočného odkladu nepodala návrh na zrušenie zápisu uvedených podriadených finančných agentov, ktorí jej nepreukázali splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť v lehotách podľa ustanovenia § 21 ods. 10 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní, l) ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanovením § 33 ods. 4 písm. a) a b), ods. 7 písm. a) a b) a ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že deväť podriadených finančných agentov, s ktorými mala spoločnosť K Finance Life, s.r.o. uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní poistenia v desiatich prípadoch počas dohliadaného obdobia od 1.1.2014 do 30.9.2015 neoznámili neprofesionálnym klientom pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, registračné číslo a označenie príslušného zoznamu v príslušnom podregistri, v ktorom sú podriadení finanční agenti zapísaní.