Výrok rozhodnutia :

Aquila Real Asset Finance II a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-176-107 k č.sp.: NBS1-000-038-507

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Aquila Real Asset Finance II a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 081 64 452 podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 11.6.2019 vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti Aquila Real Asset Finance II a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 081 64 452 s názvom „AQUILA RAF 5,25/22“, s prideleným identifikačným kódom ISIN CZ0003522245, v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov 1 000 000 000 CZK, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 50 000 CZK, s výnosom stanoveným pevnou úrokovou sadzbou 5,25 % p.a., s dátumom vydania dňa 8.7.2019 a so splatnosťou dňa 8.7.2022. Prospekt cenného papiera zo dňa 11.6.2019 je prílohou tohto rozhodnutia.