Výrok rozhodnutia :

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-229-721 k č.sp.: NBS1-000-049-409

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) schvaľuje podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 786 272 a spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 zmeny Spoločného prevádzkového poriadku, v ktorom sa menia: v článku 1. body 1.1., 1.2. písm. e), 1.3.; v článku 3. body 3.1., 3.3. až 3.8., 3.9. písm. b) a c), 3.10., 3.12. až 3.14; v článku 4. body 4.3., 4.7.; v článku 6. body 6.2.7., 6.2.15., 6.3.3; v článku 7. body 7.2.5., 7.2.13; v článku 8. bod 8.1.; v článku 9. body 9.2., 9.7., 9.9.; v článku 12. bod 12.3.; v článku 13. body 13.1., 13.2.až 13.5.; za článok 14. sa vkladá nový článok 15. a doterajší článok 15. sa označuje ako článok 16.; v novooznačenom článku 16. sa menia body 16.1., 16.3.; doterajší článok 16. sa označuje ako článok 17.; v novooznačenom článku 17. sa menia body 17.1., 17.3.až 17.5., 17.7. a 17.9. V celom texte článkov 6. až 8., okrem bodu 8.2. písm. b), v celom texte článku 9., okrem bodu 9.5. písm. c) a v celom texte článkov 10. až 12. sa slová „Správcovská spoločnosť“ nahrádzajú slovom „Depozitár“. Úplné znenie Spoločného prevádzkového poriadku zo dňa 21. apríla 2020 s obsahovými aj formálnymi zmenami je prílohou tohto rozhodnutia.