Výrok rozhodnutia : ML Partners, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-1339/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í  podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní") povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu udelené spoločnosti ML Partners, s.r.o., so sídlom Pútnická 30, 841 06 Bratislava, IČO: 35 871 741, rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-15986-1/2010 zo dňa 15. februára 2011 takto:
I.Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, zužuje povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu: ML Partners, s.r.o., so sídlom Pútnická 30, 841 06 Bratislava, IČO: 35 871 741, o sektor prijímania vkladov.
II. Finančný poradca: ML Partners, s.r.o., so sídlom Pútnická 30, 841 06 Bratislava, IČO: 35 871 741, je v súlade s ustanovením § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní oprávnený vykonávať finančné poradenstvo v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.