Výrok rozhodnutia :

JNP Finance, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-211-939 k č.sp.: NBS1-000-044-745

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti JNP Finance, a.s., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45 988 129 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore prijímania vkladov, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia a v sektore starobného dôchodkového sporenia udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-15635/2010 zo dňa 27. decembra 2010, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č.z.: 100-000-036-191 k č.sp.: NBS1-000-009-978 zo dňa 25. apríla 2017 tak, že ho zužuje o sektor kapitálového trhu.