Výrok rozhodnutia :

ZWIRN area s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-161-939 k č.sp.: NBS1-000-035-889

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti ZWIRN area s.r.o., so sídlom Račianska 153, 831 54 Bratislava, IČO: 51 811 391 podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 27.3.2019 vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti ZWIRN area s.r.o., so sídlom Račianska 153, 831 54 Bratislava, IČO: 51 811 391 s názvom „Dlhopisy ZWIRN 2023“, s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120015132, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov 8 500 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 10 000 eur, s pevnou úrokovou sadzbou 2,60 %, s dátumom vydania dňa 17.4.2019 a so splatnosťou dňa 17.4.2023.
Prospekt cenného papiera zo dňa 27.3.2019 je prílohou tohto rozhodnutia.