Výrok rozhodnutia :

P.A.E. s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-9683/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a doplnkového dôchodkového sporenia spoločnosti
P.A.E. s.r.o., so sídlom Továrenská 27, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 45 921 644 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-14393-1/2010 tak, že ho zužuje o sektory kapitálového trhu a prijímania vkladov. Spoločnosť P.A.E. s.r.o., so sídlom Továrenská 27, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 45 921 644, je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch:
1) poistenia alebo zaistenia
2) poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.
3) doplnkového dôchodkového sporenia