Výrok rozhodnutia : IHF Consulting, s. r. o.

Číslo rozhodnutia : ODT-2272/2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í  podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti IHF Consulting, s. r. o., so sídlom Alberta Mamateja 2/13, 036 01 Martin, IČO: 44 286 252, udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-13936/2008-PLP zo dňa 24. septembra 2008.
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom rozširuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené spoločnosti IHF Consulting, s. r. o., so sídlom Alberta Mamateja 2/13, 036 01 Martin, IČO: 44 286 252 o  sektor :
- prijímania vkladov,
- poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.
II. Spoločnosť IHF Consulting, s. r. o., so sídlom Alberta Mamateja 2/13, 036 01 Martin, IČO: 44 286 252 je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 zákona
č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov činnosť samostatného finančného agenta v sektore:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. prijímania vkladov,
3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.