Výrok rozhodnutia : LEONIE FS DVB GmbH

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-173-153 k č.sp.: NBS1-000-036-876

Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska, úsek obozretného dohľadu, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti LEONIE FS DVB GmbH, spoločnosti s ručením obmedzeným, založenej a existujúcej podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, so sídlom Epplestrasse 225, 70567 Stuttgart, Nemecká spolková republika, zapísanej v obchodnom registri obvodného súdu Stuttgart, č: HRB 762845, predchádzajúci súhlas podľa § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme priameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 75 % u veriteľa, spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o., so sídlom Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, IČO: 35 728 116. Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu tri mesiace od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.