Výrok rozhodnutia : FASTFINANC, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-020-642 k č. sp.: NBS1-000-000-216

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona  č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti FASTFINANC, s.r.o., so sídlom Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava, IČO: 47 326 786, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 91311/B (ďalej len „účastník konania" alebo „ iný veriteľ") predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. e) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch") na zvýšenie základného imania iného veriteľa zo sumy vo výške 100 000 eur na sumu vo výške 500 000 eur novým peňažným vkladom jediného spoločníka iného veriteľa. Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 20d ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu tri mesiace od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.