Výrok rozhodnutia :

Horváth Attila

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-009-188 k č.sp.: NBS1-000-002-558

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 5 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní odbornému garantovi samostatného finančného agenta: Le Roi s.r.o., č. 77, 930 32 Trnávka, IČO: 46 815 015: Attila Horváth, r.č.: xxxx, 930 32 Trnávka pokutu 100 eur (slovom: jednosto eur) za porušenie ustanovenia § 36 ods. 9 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31. marca 2016 nepredložil Národnej banke Slovenska správu o vykonávaní funkcie za rok 2015.