Výrok rozhodnutia : Global Travel, spol. s r.o.

Číslo rozhodnutia : č. z.: 100-000-180-357 k č. sp.: NBS1-000-039-087

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov udeľuje devízovú licenciu č. 800 673 spoločnosti Global Travel, spol. s r.o., so sídlom Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 00 552 241, podnikajúca prostredníctvom Global Travel, spol. s r.o., organizačná zložka, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 135 931, na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov. Devízová licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je predaj peňažných prostriedkov v  cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný Národnej banke Slovenska oznámiť zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne osvedčenú kópiu oznámenia o  zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti.