Výrok rozhodnutia : Poisťovňa poštovej banky a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-11751-2/2012

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. a) zákona o poisťovníctve spoločnosti TECHNO PLUS, a. s. so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 385 419 (ďalej len „TECHNO PLUS, a. s.") predchádzajúci súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na spoločnosti Poisťovňa Poštovej banky, a. s.  so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava IČO: 31 405 410 (ďalej len „Poisťovňa Poštovej banky, a. s.") formou nepriameho podielu. Nadobúdaná kvalifikovaná účasť  spoločnosti TECHNO PLUS, a. s. na spoločnosti Poisťovňa Poštovej banky, a. s. je vo výške 82,409 %, pričom prostredníctvom svojej 100%-nej dcérskej spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 391 087 (ďalej len „spoločnosť J&T FINANCE GROUP, a.s."), spoločnosti J&T FINANCE, a. s. so sídlom Pobřežní č. 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502 (ďalej len „J&T FINANCE, a. s.") a spoločnosti Poštová banka, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 (ďalej len „Poštová banka, a. s.") nadobudne formou nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Poisťovňa Poštovej banky, a. s. 46,052% a prostredníctvom spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., spoločnosti J&T FINANCE, a. s., spoločnosti  J&T BANKA, a. s. so sídlom Pobřežní č. 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378, (ďalej len „J&T BANKA, a. s.") a spoločnosti Poštová banka, a. s. nadobudne formou nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Poisťovňa Poštovej banky, a. s. 36,357%. Celková kvalifikovaná účasť spoločnosti TECHNO PLUS, a. s. na spoločnosti Poisťovňa Poštovej banky, a. s.  je vo výške 88,055 % formou nepriameho podielu. Národná banka Slovenska na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, určuje v súlade s ustanovením § 45 ods. 15 zákona o poisťovníctve lehotu 12 mesiacov od udelenia predchádzajúceho súhlasu.