Výrok rozhodnutia : COFIDIS, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODB-6050/2015-12

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti COFIDIS, a. s., sídlo: Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO : 36 816 337, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 4208/B (ďalej len „účastník konania") podľa ustanovenia § 20 a § 20a zákona č. 129/2010 Z. z. spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov.