Výrok rozhodnutia : Provident Financial, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODB-4729/2015-11

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti Provident Financial, s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 35 805 731, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 23439/B (ďalej len „účastník konania") podľa ustanovenia § 20 a § 20a zákona č. 129/2010 Z. z. spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov.