Výrok rozhodnutia :

BROKER HOUSE s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-215-912 k č.sp.: NBS1-000-041-343

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti
BROKER HOUSE s.r.o., so sídlom Borodáčova 3114/4, 821 03 Bratislava, IČO: 35 877 341 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore prijímania vkladov, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, v sektore kapitálového trhu a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-4664/2008-PLP zo dňa 8. apríla 2008, ktoré bolo zmenené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12328/2012-1 zo dňa 11. decembra 2012
a rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-2656/2013-1 zo dňa 18. marca 2013 tak, že ho rozširuje o sektor starobného dôchodkového sporenia