Výrok rozhodnutia :

HB REAVIS Finance SK V s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-177-150 k č.sp.: NBS1-000-038-702

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti HB REAVIS Finance SK V s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 927 802 podľa ustanovenia § 125c ods. 2 zákona o cenných papieroch v spojení s ustanovením § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch Dodatok č. 1 k základnému prospektu zo dňa 18.6.2019 vzťahujúci sa k prospektu cenného papiera vypracovanému ako základný prospekt dňa 27.11.2018 pre dlhopisy spoločnosti HB REAVIS Finance SK V s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 927 802 vydávané v rámci ponukového programu v celkovej menovitej hodnote do 150 000 000 eur, schválenému rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.z.: 100-000-139-782 k č.sp.: NBS1-000-030-940 zo dňa 30.11.2018. Dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera zo dňa 18.6.2019 je prílohou tohto rozhodnutia.