Výrok rozhodnutia : Privatbanka,a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-797/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 31 634 419    podľa  podľa § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera, ktorý sa skladá  z týchto samostatných dokumentov:

1. Registračný dokument zo dňa 11.1.2013,
2. Opis cenných papierov zo dňa 11.1.2013 vypracovaný pre dlhopisy s názvom „Dlhopis Privatbanka 15" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008962 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt dlhopisov 4.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 31.1.2013 a so splatnosťou dňa 31.1.2016,
3. Súhrnný dokument zo dňa 11.1.2013.  
 
Registračný dokument zo dňa 11.1.2013, Opis cenných papierov zo dňa 11.1.2013 a Súhrnný dokument zo dňa 11.1.2013 sú prílohou tohto rozhodnutia.