Výrok rozhodnutia : Payment Institution NFD, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z. 100-000-066-213 k č.sp. NBS1-000-016-502

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti Payment Institution NFD, a.s. so sídlom 17. novembra 539/4,  064 01 Stará Ľubovňa,  IČO: 46 847 162, (ďalej len „účastník konania" alebo „platobná inštitúcia") predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách") na voľbu p. Martina Cigáneka za člena štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie.