Výrok rozhodnutia : Československá obchodná banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-2029/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO 36 854 140  podľa § 124 ods. 2 zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov  v spojení s § 125 ods. 2  zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov:

1. Opis cenných papierov zo dňa 14.1.2013 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list ČSOB XIII." s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008178 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 25.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 10.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 7.11.2011 a so splatnosťou dňa 7.11.2031,
2.  Súhrnný dokument zo dňa 14.1.2013, ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 30.11.2012 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-13305/2012-1 zo dňa 4.1.2012  budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov.

Opis cenných  papierov  zo dňa  14.1.2013 a Súhrnný dokument  zo  dňa 14.1.2013  sú prílohou tohto rozhodnutia.