Výrok rozhodnutia : AXA d.s.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9895/2013-2

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti AXA d.s.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť AXA") na zvolenie osoby - Sébastien Guidoni, narodený dňa: xx. xx xxxx, trvalý pobyt: Véka Utca 22, 010 28 Budapešť, Maďarsko navrhovanej za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti AXA.