Výrok rozhodnutia :

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-7482/2016-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas
podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, na vykonávanie činnosti člena Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 47 255 889. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, v súlade s ustanovením § 70 ods. 13 zákona o cenných papieroch určuje lehotu tri mesiace od udelenia predchádzajúceho súhlasu na uskutočnenie úkonu, na ktorý udeľuje tento predchádzajúci súhlas.