Výrok rozhodnutia :

NOVIS Poisťovňa a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-214-925 k č.sp.: NBS1-000-043-719

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 79 ods. 2 zákona
č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa článku 71 ods. 1 písm. h) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (ďalej len „delegované nariadenie“) spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301 splatenie úveru zaradeného v zmysle ustanovenia § 46 ods. 7 zákona o poisťovníctve ako položka základných vlastných zdrojov triedy 1 podľa článku 69 písm. b) delegovaného nariadenia splatené podriadené záväzky ocenené v súlade s článkom 75 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES.