Výrok rozhodnutia :

Penta Funding Public II, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-160-767 k č.sp.: NBS1-000-035-659

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Penta Funding Public II, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 51 255 677 podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 20.3.2019
vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti Penta Funding Public II, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 51 255 677 s názvom „Dlhopisy Penta Public CZ I/2019“, s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120015082, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov 75 000 000 CZK, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 50 000 CZK, s pevnou úrokovou sadzbou 4,05 %, s dátumom vydania dňa 15.4.2019 a so splatnosťou dňa 15.4.2023.
Prospekt cenného papiera zo dňa 20.3.2019 je prílohou tohto rozhodnutia.