Výrok rozhodnutia :

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-227-015 k č.sp.: NBS1-000-048-760

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Daimler Mobility AG, so sídlom Siemensstraâe 7, 70469 Stuttgart, Nemecká spolková republika, identifikačné číslo spoločnosti: HRB 737788, predchádzajúci súhlas podľa § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme priameho podielu vo výške 75 % na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o., so sídlom Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, IČO: 35 728 116.
Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.