Výrok rozhodnutia :

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-287-341 k č.sp.: NBS1-000-060-451

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovení § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení
s ustanoveniami § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“), u d e ľ u j e predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853 (ďalej len „účastník konania“) na voľbu Ing. Petra Šterbáka, dátum narodenia xxxxxx, trvalý pobyt xxxxxx, xxxxx, štátna príslušnosť xxxxxxx, za člena predstavenstva, a to na základe žiadosti účastníka konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa 28. apríla 2021, č. záznamu 100-000-285-592.
Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 8 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.