Výrok rozhodnutia : Drusová Elena

Číslo rozhodnutia : ODT–9859/2014-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 47/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní") žiadateľovi: Elena Drusová, trvale bytom 023 34 Kysucký Lieskovec č. 707, r. č.: xxxxxx/xxxx povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. kapitálového trhu,
3. prijímania vkladov,
4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.