Výrok rozhodnutia :

TRISTART a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-228-625 k č.sp.: NBS1-000-044-758

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) odoberá povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta č. ODT-10332/2014-1 zo dňa 16.10.2014 podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi – spoločnosti TRISTART a.s., so sídlom Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 47 798 289 za: 1. porušenie § 18 ods. 11 prvá veta v spojení s § 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 7, § 22 ods. 1 a § 42c ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť TRISTART a.s. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti TRISTART a.s. nespĺňa od 24.02.2019 požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia, vzhľadom na to, že úspešne nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia v lehote do 23.02.2019 a zároveň osoba vykonávajúca funkciu odborného garanta spoločnosti TRISTART a.s. nespĺňa od 24.02.2019 požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia, keďže neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia najneskôr do 23.02.2019; 2. porušenie § 38 ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s § 35 ods. 1 zákona o dohľade tým, že spoločnosť TRISTART a.s. na požiadanie Národnej banky Slovenska nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu.