Výrok rozhodnutia :

Winners Group, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODT-11555/2013-3

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní spoločnosti Winners Group, a.s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 44 092 890 (ďalej len „spoločnosť Winners Group“ alebo „účastník konania“) pokutu vo výške 5000 eur (slovom päťtisíc eur) na základe zistení nedostatkov v činnosti účastníka konania dohľadom na mieste, vykonanom v sídle účastníka konania na základe písomného poverenia Národnej banky Slovenska od 11.2.2013 do 22.2.2013, ktorými boli porušené:
a) ustanovenie § 30 ods. 4 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Winners Group nepredložila Národnej banke Slovenska kópiu poistnej zmluvy so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 (ďalej len „poisťovňa Allianz“) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania do 15 dní odo dňa jej uzavretia. Poistnú zmluvu uzavrela spoločnosť Winners Group s poisťovňou Allianz 18.12.2009, s účinnosťou od 1.1.2010. Predmetná poistná zmluva bola zmenená dodatkom č. 1 zo dňa 18.10.2010. Kópia poistnej zmluvy spolu s dodatkom bola zaslaná Národnej banke Slovenska elektronicky dňa 29.1.2013 (ako súčasť vyžiadaných dokladov v rámci dohľadu na mieste). Oznámenie o uzatvorení poistnej zmluvy bolo Národnej banke Slovenska zaslané 15.7.2013 (v rámci internetovej aplikácie Národnej banky Slovenska regfap.sk),
b) ustanovenie § 36 ods. 7 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Winners Group neinformovala Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o uzavretí, resp. o vypovedaní zmlúv s finančnými inštitúciami, na základe ktorých vykonávala v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 finančné sprostredkovanie. Ide o nasledovné zmluvy s finančnými inštitúciami: Zmluva o vykonávaní finančného sprostredkovania so spoločnosťou ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. zo dňa 30.4.2011, oznámená Národnej banke Slovenska 30.6.2013, Smlouva o spolupráci so spoločnosťou Patria Direct, a.s. zo dňa 5.4.2011, oznámená Národnej banke Slovenska 8.7.2013, Zmluva o finančnom sprostredkovaní so spoločnosťou Wüstenrot poisťovňa, a.s., dátum začiatku platnosti zmluvy 1.6.2011, oznámená Národnej banke Slovenska 14.7.2013, Zmluva o obchodnom zastúpení so spoločnosťou ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky zo dňa 7.12.2009 a Odstúpenie od Zmluvy o vykonávaní finančného sprostredkovania zo dňa 5.4.2012, oznámené Národnej banke Slovenska 6.7.2013,
c) ustanovenie § 9 ods. 1 prvá veta zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že podriadený finančný agent Alexander Strižovský, reg. č. 152324, vykonával v období od 9.2.2012 do 12.4.2013 finančné sprostredkovanie bez písomnej zmluvy so spoločnosťou Winners Group ako samostatným finančným agentom,
d) ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanovením § 14 ods. 7 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Winners Group poskytla v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 šiestim klientom: Jozef Tarnócy, Zdenka Bujdošová, Lenka Truhanová, Ľudmila Drábová, Monika Marušáková a Slávka Sobeková finančnú službu (termínovaný vklad, stavebné sporenie) prostredníctvom piatich podriadených finančných agentov, ktorí sprostredkovali finančné služby klientom v rámci podregistrov prijímania vkladov, resp. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, v ktorých neboli zapísaní, t.j. neboli oprávnení vykonávať finančné sprostredkovanie v uvedených sektoroch,
e) ustanovenie § 29 ods. 4 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Winners Group uzatvorila so šiestimi fyzickými osobami: Ján Bodrucký, Iveta Čechová, Mgr. Magdaléna Ďuricová, Mgr. Lenka Kuľková, Viera Popovičová, Ing. Lukáš Lauda zmluvy o spolupráci podľa ustanovenia § 9 zákona o finančnom sprostredkovaní, ktoré neobsahovali oprávnenia pre spoločnosť Winners Group ako samostatného finančného agenta, vzťahujúce sa na vykonávanie finančného sprostredkovania prostredníctvom podriadených finančných agentov tak, ako sú uvedené v ustanovení § 29 ods. 4 zákona o finančnom sprostredkovaní,
f) ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 23 ods. 4 písm. b) a § 23 ods. 1 písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Winners Group vykonávala v období od mája 2010 do júla 2013 finančné sprostredkovanie prostredníctvom siedmich podriadených finančných agentov: Miriam Apjarová, reg. č. 151445 , Ján Bodrucký, reg. č. 98508, Iveta Čechová, reg. č. 114250, Mgr. Magdaléna Ďuricová, reg. č. 80839, Ing. Viera Fraňová, reg. č. 137977, Mgr. Ivana Kosturová, reg. č. 127159, Erika Štefániová, reg. č. 148333, u ktorých nebola dôveryhodnosť preukázaná v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní. Uvedení podriadení finanční agenti nepredložili navrhovateľovi (spoločnosti Winners Group) ku dňu podania návrhu na zápis (návrhy podané v čase od mája 2010 do januára 2012) do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 zákona o finančnom sprostredkovaní (ďalej len „príslušný zoznam“) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
g) ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 16 ods. 3, § 21 ods. 5 a ods. 10 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Winners Group vykonávala v období od augusta 2011 do júla 2013 finančné sprostredkovanie prostredníctvom
a) štyroch podriadených finančných agentov: Mgr. Monika Špaková, reg. č. 145386, Erika Štefániová, reg. č. 148333, Jozef Tarnócy, reg. č. 148351, Valéria Raganová, reg. č.150558, u ktorých nemala spoločnosť Winners Group preverenú odbornú spôsobilosť úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a potvrdením o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania,
b) dvadsiatich troch podriadených finančných agentov: Miriam Apjarová, reg. č. 151445, Lenka Bačová, reg. č. 151435, Zdenka Bujdošová, reg. č. 151444, Mgr. Ľudmila Drábová, reg. č. 150529, Oľga Mojtová, reg. č. 149501, Beáta Hippová, reg. č. 145364, Ivan Hovorka, reg. č. 151460, Tatiana Hozová, reg.č. 143957, Andrea Chmurovičová, reg. č. 151456, Imrich Kopko, reg. č. 146490, Mária Sobeková, reg. č. 152340, Alexander Strižovský, reg. č. 152324, Ľudmila Sventeková, reg. č. 151424, Ľudmila Svrčková, reg. č. 151425, Monika Šimková, reg. č. 149493, Helena Šmotláková, reg. č. 145357, Jana Labašková, reg. č. 151462, Magda Rákocziová, reg. č. 149468, Vincent Lukáč, reg. č. 146521, Jolana Labancová, reg. č. 148364, Mária Tomková, reg. č. 150562, Lukáš Výboch, reg. č. 147056, Ing. Jozef Wožniak, reg. č. 151455, u ktorých nemala spoločnosť Winners Group preukázané bez zbytočného odkladu splnenie všetkých podmienok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti tým, že jej podriadení finanční agenti nepredložili osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky, prípadne potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti po uplynutí jedného roku odo dňa prvého zápisu podriadených finančných agentov do príslušného zoznamu. Spoločnosť Winners Group ako navrhovateľ zároveň bez zbytočného odkladu nepodala návrh na zrušenie zápisu podriadených finančných agentov, ktorí jej nepreukázali splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť v lehotách podľa ustanovenia § 21 ods. 10 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní,
h) ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanovením § 33 ods. 3 písm. b) a ods. 4 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Winners Group, prostredníctvom podriadených finančných agentov v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 neoznámila dvadsiatim deviatim klientom: Peter Jurečko, Rastislav Gonšenica, Mariana Čuhová, Filip Lukčo, Iveta Banášová, Dušan Gonšenica, Mgr. Veronika Vaľovská, Milan Sumilas, Pavol Grofčík, Marcela Bučorová, Radoslav Lešťan, Lukáš Belej, Slávka Gubová, Tatiana Ondrisová, Marek Czölder, Jozef Solomon, Emília Raabová, Lenka Truhanová, Peter Viňanský, Martina Papáčová, Stanislav Beliš, Anna Štefaniková, Zuzana Vargovčíková, Katarína Vaňová, Mária Hudecová, Daniel Grančay, Jana Godlová, Štefan Machan, Mgr. Michal Vaško pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby označenie príslušného zoznamu, v ktorom je finančný agent zapísaný, resp. jeho registračné číslo. Spoločnosť Winners Group, prostredníctvom podriadených finančných agentov v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 neoznámila ôsmim klientom: Gabriela Štofanková, Martin Roják, Štefánia Banovičová, Mária Rybárová, Mária Miškufová, Martin Molčan, Rastislav Šlinský, Helena Maťašová pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby označenie príslušného zoznamu, v ktorom je finančný agent zapísaný, resp. jeho registračné číslo a zároveň neposkytli klientom ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ktoré sú potrebné na to, aby klienti mohli správne porozumieť charakteru a rizikám finančnej služby a následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby,
i) ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 32 ods. 2 a ods. 3, § 33 ods. 2, ods. 3, ods. 4, ods. 7 písm. a), b), ods. 8 písm. a), b), ods. 9, § 35 ods. 1, ods. 3 a ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Winners Group, prostredníctvom podriadených finančných agentov v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 neoznámila dvanástim klientom: Mária Bordácsová, Viktória Bordácsová, Jana Krajňáková, Jana Vaľková, Jana Kačlíková, Anna Kováčová, Erika Rusnáková, Stanislava Philippe, Terézia Lužová, Juraj Ryník, Miroslav Bartik, Alena Moskaľová pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby informácie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní (klientom neboli poskytnuté žiadne informácie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní),
j) ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 33 ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. b) a ods. 4 písm. f) zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Winners Group, prostredníctvom podriadených finančných agentov v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 neoznámila desiatim klientom: Martina Ivanová, Pavol Kamenský, MUDr. Katarína Brštiaková, Simona Kravcová, Emília Grudecká, Martin Repaský, Klaudia Vallová, Ľuboš Kravec, Zuzana Miková, Juliana Szücsová pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby označenie príslušného zoznamu, v ktorom je finančný agent zapísaný a registračné číslo, výšku poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou a zároveň klientom neposkytla ďalšie dôležité informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohli správne porozumieť charakteru a rizikám služby a následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby,
k) ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 32 ods. 2, ods. 3 a ods. 4, § 33 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. b), c), d), e), ods. 7 písm. a), b), ods. 8 písm. a) a b) a ods. 9, § 35 ods. 1, ods. 3 a ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Winners Group, prostredníctvom podriadených finančných agentov v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 neoznámila trom klientom: Irina Flórová, Tomáš Bobocký, Iveta Ďurišová pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby označenie príslušného zoznamu, v ktorom je finančný agent zapísaný a registračné číslo a zároveň neoznámila všetky informácie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní (súčasťou sprostredkovaných zmlúv nebola Všeobecná časť, prostredníctvom ktorej spoločnosť Winners Group poskytovala klientom informácie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní),
l) ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 33 ods. 4 písm. b) a f) zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Winners Group, prostredníctvom podriadených finančných agentov v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 neoznámila dvom klientom: Ivana Šefranková, Jana Čižmárová pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby označenie príslušného zoznamu, v ktorom je finančný agent zapísaný a registračné číslo a zároveň nebola klientom oznámená výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou,
m) ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 33 ods. 2 písm. a) a b), ods. 4 písm. c), d) a e), ods. 7 a ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Winners Group, prostredníctvom podriadených finančných agentov v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 neposkytla trom klientom: Ján Greif, Veronika Uríčková, Agáta Čižmárová pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby všetky informácie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní (súčasťou sprostredkovaných zmlúv nebola Všeobecná časť Záznamu finančného sprostredkovateľa zo stretnutia s klientom – 3 zmluvy v sektore kapitálového trhu),
n) ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 32 ods. 2, ods. 3 a ods. 4, § 33 ods. 2 písm. a) a b), ods. 4 písm. c), d) a e), ods. 7 písm. a), b), ods. 8 písm. a) a b) a ods. 9, § 35 ods. 1, ods. 3 a ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Winners Group, prostredníctvom podriadených finančných agentov neposkytla v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 trinástim klientom: Michaela Takáčová, Stanislava Drobňáková, Marcel Bernát, Peter Machala, Anna Petrovová, Erika Miglesová, Zuzana Bakoňová, Radoslav Lešťan, Antónia Vrdzíková, Denisa Štovčíková, Monika Pošiváková, Lucia Bujnová, Roman Bezák pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby všetky informácie v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní (súčasťou sprostredkovaných zmlúv nebola Všeobecná časť Záznamu finančného sprostredkovateľa zo stretnutia s klientom – 13 zmlúv v sektore poistenia alebo zaistenia, prijímanie vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov),
o) ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 32 ods. 2, ods. 3 a ods. 4, § 33 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. c), d) a e), ods. 7 písm. a), b), ods. 8 písm. a), b) a ods. 9 a § 35 ods. 1, ods. 3 a ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Winners Group, prostredníctvom podriadených finančných agentov v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 neposkytla štyrom klientom: Mária Štangová, Ivan Oberta, Pavol Krátky, Marián Ptáček pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohli správne porozumieť charakteru a rizikám finančnej služby a následne zodpovedne prijať rozhodnutie (zároveň súčasťou sprostredkovaných zmlúv nebola Všeobecná časť Záznamu finančného sprostredkovateľa zo stretnutia s klientom – 4 zmluvy v sektore poistenia alebo zaistenia).