Výrok rozhodnutia :

Tatra banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-024-101 k č.sp.: NBS1-000-007-487

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1,
IČO: 00 686 930 podľa § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch Opis cenných papierov zo dňa 13.2.2017 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list TB 89 Fix 10/2/2024“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120012576, v celkovej sume menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 70 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 100 000 eur, s dátumom vydania emisie dňa 10.2.2017 a so splatnosťou dňa 10.2.2024, ktorý spolu s Registračným dokumentom zo dňa 8.3.2016 aktualizovaným Opisom cenných papierov zo dňa 29.4.2016
a Opisom cenných papierov zo dňa 25.11.2016 bude po zverejnení tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z dvoch samostatných dokumentov. Opis cenných papierov zo dňa 13.2.2017 je prílohou tohto rozhodnutia.